Algemene voorwaarden

Danny Gussé Fotografie
Veldhoek 19 A – 9931 Lievegem
GSM: +32 476 52 06 31
E-mail: danny@gusse.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0711.623.672

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle prestaties (diensten, verkoop, e.a.) en overeenkomsten van Danny Gussé Fotografie.

De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum te 9931 Lievegem, Veldhoek 19 A en dit zonder enige korting tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf. Inzake verkoop van materiaal dient het volledige bedrag bij bestelling te worden betaald, tenzij anders wordt overeengekomen.

Betwistingen over prestaties, leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de geleverde prestaties, levering, uitvoering en/of ontvangst van de facturatie. Dit geeft de klant evenwel niet het recht om de algemene voorwaarden en betalingstermijnen niet na te leven.

Bij gebrek aan effectieve of onvolledige betaling van de factuur binnen de 8 dagen na factuurdatum loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar tot datum effectieve betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag.

Meerwerken of wijzigingen worden pas uitgevoerd na schriftelijke bevestiging door de klant van de opdracht en de (eenheids-)prijs.

Stilzwijgende aanvaarding van de factuur geldt tevens als aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden en/of onderliggende overeenkomst is geregeld, is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het Arrondissement Gent bevoegd.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Alle aanbiedingen en offertes van Danny Gussé Fotografie zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 kalenderdagen voor akkoord ondertekent en terugstuurt naar Danny Gussé Fotografie. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

In elk geval, zowel voor diensten als voor verkoop van materiaal, kan een voorschot worden gevraagd. Dit voorschot dient binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling van het voorschot kunnen alle bestelde prestaties eenzijdig door Danny Gussé Fotografie worden opgeschort of zelfs eenzijdig geannuleerd, zonder dat deze enige aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding voor de klant. Indien de bestelling wordt geannuleerd door de klant na betaling van het voorschot, is het volledige offertebedrag principieel opeisbaar en komt het betaalde voorschot aan Danny Gussé Fotografie toe.

De leveringstermijn van alle prestaties is aanduidend, doch niet bindend. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs, enige schadevergoeding, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst met zich meebrengen. Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbindt Danny Gussé Fotografie zich ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep.

Beeldmateriaal gemaakt door Danny Gussé Fotografie kan ten allen tijde gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriften, wedstrijden, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

De foto’s die gemaakt worden door Danny Gussé Fotografie worden gezien als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Dit gebruiksrecht mag niet zonder toestemming van de fotograaf doorgegeven of doorverkocht worden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij publicatie van de foto’s is een naamsvermelding van Danny Gussé Fotografie verplicht.

Bij het maken van de foto’s en ander beeldmateriaal wordt door de fotograaf verondersteld dat de klant toestemming verkreeg van elke mogelijke (auteurs-) rechthebbende. De klant is hiervoor volledig aansprakelijk en de fotograaf kan hiervoor geenszins aansprakelijk gesteld worden (vrijwaring). De fotograaf is niet aansprakelijk voor enig schadelijk en onwettig gebruik van de geleverde producten of diensten door de klant, noch door derden. De klant is verantwoordelijk voor de teksten en onderschriften die met het gebruik van het beeldmateriaal gepaard gaan.

De foto’s worden in JPEG-formaat in hoge en lage resolutie aangeleverd en mogen niet verder bewerkt worden.

De klant is bij digitale levering zelf verantwoordelijk voor de integriteit van de bestanden. De fotograaf wordt niet verondersteld een reservekopie ter beschikking te stellen. Bijkomende kopieën van geleverde bestanden kunnen indien voorhanden geleverd worden tegen bijkomende vergoeding.

De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

De fotograaf behoudt zich het recht om de fotosessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

De klant verklaart deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.